1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Właścicielem sklepu internetowego crisfroesepics.com jest firma CRIS FROESE PICS Krzysztof Froese, Zamkowa 14/5, 57-340, Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, NIP 8831629302, REGON 360767872, zwanym dalej lub „Sklep”

1.2.

Niniejszy regulamin określa zasady składania i obsługi zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego crisfroesepics.com

1.3.

Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet pod adresem crisfroesepics.com. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów, obejmujących w szczególności zdjęcia oraz kalendarze (zwane dalej „towarem”).

1.4.

Zamawiający może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@crisfroesepics.com oraz telefonicznie pod numerem +48 531668682.

1.5.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiających dysponujących następującym wyposażeniem:
• a. komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym przeglądanie sieci Web;
• b. łącze internetowe;
• c. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Microsoft IE bądź inna zgoda z wskazanymi przeglądarkami;
• d. zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
• e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
• f. aktywne konto e-mail.

2. WARUNKI DOKONYWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

2.1.

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest: wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia, wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu Sklepu.

2.2.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostarczenia towarów.

2.3.

Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. gdy nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia,
c. gdy wpłata na konto za zamówiony towar jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia,
d. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

2.4.

Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi 7 dni. Do wskazanego orientacyjnego czasu realizacji zamówień nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.

2.5.

Sklep nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, wynikające z nieobecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela upoważnionego (osoby upoważnionej) do odbioru przesyłki.

2.6.

Sklep dostarcza towar Zamawiającemu wraz z fakturą VAT stanowiącą dokumentem sprzedaży.

2.7.

O ile Zamawiający nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Zamawiającego jest zobowiązany poinformować o tym DobrzeZaprojektowane drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.

2.8.

Płatności rozliczane są przez przelew bankowy lub przelewy24.

3. REKLAMACJE

3.1.

Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej przez Zamawiającego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sklepu za wady rzeczy zawarta jest w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

3.2.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z placówki Poczty Polskiej Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

3.3.

W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający powinien po odebraniu paczki w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Gdy uszkodzony jest towar lub otrzymane produkty są niekompletne Zamawiający powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności i uszkodzeń towaru powinny być zgłaszane w ciągu 24 godzin na adres kontakt@crisfroesepics.com

3.4.

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3.5.

W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego towaru, lub pomyłka w zamówieniu) należy bezzwłoczne poinformować Sklep o powyższym fakcie.

3.6.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu reklamowanego towaru, a o jej wyniku Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie najpóźniej do 14 dni. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe Sklep zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

3.7.

Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres: Słoszów 22 A, 57-340 Słoszów, na koszt własny Zamawiającego. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Zamawiającemu zostaną zwrócone standardowe koszty przesyłki stosowane dla przesłania produktów takiego rodzaju/gabarytu, jak reklamowany towar. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki.

3.8.

W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana przez Sklep, Zamawiający otrzyma nowy towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana.

3.9.

W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Zamawiający będący konsumentem może rozwiązać spór ze Sklepem bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, korzystając z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Zamawiający, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

3.10.

Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. reklamacji towaru była przesyłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

3.11.

Sklep jest nie jest producentem towarów i jako producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

4.1

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma CRIS FROESE PICS Krzysztof Froese z siedzibą w Dusznikach-Zdroju , 57-340, Zamkowa 14/5, o numerze NIP: 8831629302, REGON: 360767872

4.2

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i zwrotu oraz reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.3

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4.4

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem do realizacji zamówienia, zwrotu, reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych

4.5

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

4.6

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

4.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

4.8

Korzystanie ze Sklepu jest zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi zapobiegającymi pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4.9

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz na naszej stronie w polityce prywatności

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Promocje i rabaty obowiązujące w sklepie www.crisfroesepics.com nie łącza się ze sobą.

6.2.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

6.3.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 grudnia 2019 roku.

Wzory oświadczenia odstąpienia od umowy oraz formularza reklamacji dostępne są na dole strony w zakładkach Dostawa i zwroty oraz Reklamacje

Udanych zakupów!
CrisFroesePics